CONSENTIMENT D’ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

  Nom

  Cognoms

  DNI

  Telèfon

  Adreça

  Data de naixement

  Correu electrònic

  Codi postal i ciutat

  Consentiments:

  Que el professional que em tracta a Centre GRAT contacti amb altres professionals importants pel meu tractament per coordinar-se amb l'objectiu d'oferir-me un tractament integral

  No

  Que se m'enviïn correus electrònics per rebre informació sobre serveis gratuïts que ofereixi el centre (xerrades, tallers, etc.)

  No

  Que se m'enviïn correus electrònics per rebre informació sobre serveis relacionats amb el meu tractament (grups de teràpia, tallers de creixement personal, etc.)

  No

  Reglament General de Protecció de Dades:

  1- Que Centre GRAT amb Nuria Tarifa García amb DNI 46412080N com a responsable tracta les dades facilitades pel client juntament amb les que s'obtinguin de la documentació entregada per l'interessat/da per a la necessària prestació dels serveis i les que l'entitat pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.

  2- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions contractuals i la informació i prestació dels serveis contractats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers.

  3- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar-ne la confidencialitat i evitar-ne la pèrdua, alteració i accés no autoritzat d'acord amb els nivells de seguretat legalment exigits. C/Gran Via de les Corts Catalanes, 646, entresòl 1a, Barcelona, de Barcelona.

  4- Així mateix, he estat informat/da que puc exercir els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació o oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del DNI, dirigida al centre GRAT, a l'atenció de Nuria Tarifa García, en qualitat de responsable dels fitxers, situat al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 646, Entresòl 1, CP 08007, de Barcelona.

  He estat informat/da del tractament de les meves dades personals

  A Barcelona, el

  Signatura:

  Condicions d'Anul·lació de les Visites:

  Els psicòlegs i les psicòlogues de Centre GRAT estem compromesos amb els nostres pacients i volem oferir la millor assistència possible, per això destinem una sèrie de recursos a la preparació de les visites (temporals, econòmics, etc.) a través de la revisió dels casos, consulta de documents científics i supervisió clínica.

  La base imprescindible perquè un tractament psicològic sigui exitós és una bona relació psicòleg/a-pacient, és per això que és molt important cuidar aquesta relació mitjançant el compromís entre ambdues parts (psicòleg/a i pacient). Quan una cancel·lació es produeix amb menys de 24 hores d'antelació, el psicòleg/a ja ha invertit temps en preparar la sessió i en ocasions també diners en supervisions. D'altra banda, no podem agendar una altra visita en aquest espai i, per tant, el psicòleg/a perd aquesta hora. És per això que, perquè la qualitat del tractament no es vegi afectada per motius aliens als professionals de Centre GRAT i perquè el psicòleg/a no es vegi perjudicat per motius que no són de la seva responsabilitat, quan la cancel·lació de la visita es realitza dins les 24 hores anteriors a la mateixa, es cobra la visita íntegra. Aquest cobrament s'afegeix al de la següent visita, amb l'excepció de situacions extraordinàries, com ara l'atenció mèdica d'urgència o similar.

  Els professionals de Centre GRAT ens comprometem a dedicar aquest temps a continuar treballant en el cas, a revisar la història clínica i les notes de les sessions; i a revisar el desenvolupament i els avenços de la teràpia.

  He estat informat/da de les condicions d'anul·lació de les visites.
  Signatura:

  Mitjà pel qual ens has conegut:

  Persona propera (amics, familiars) que no s'ha visitat mai aquíPersona propera (amics, familiars) que sí s'ha visitat aquíDerivació d'altres professionalsDerivació escolaGoogleArticle BlogXarxes SocialsDirectori InternetMitjans de comunicacióAltres

  Especificar altres mitjans