CONSENTIMENT D’ÚS I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS – MENORS D’EDAT

  Dades Personals del Tutor Legal:

  Nom

  Cognoms

  DNI

  Data de naixement

  Telèfon

  Correu electrònic

  Adreça

  CP i ciutat

  Dades Personals del Menor:

  Nom

  Cognoms

  DNI

  Data de naixement

  Consentiment:

  Autoritzo que el meu fill o tutelat rebi tractament al Centre GRAT. No

  Que el professional referent del tractament contacti amb altres professionals importants pel tractament del meu fill o tutelat per coordinar-se amb l'objectiu d'oferir un tractament integral. No

  Que se m'enviïn correus electrònics per rebre informació sobre serveis gratuïts que ofereixi el centre (xerrades, tallers, etc.). No

  Que se m'enviïn correus electrònics per rebre informació sobre serveis relacionats amb el meu tractament (grups de teràpia, tallers de creixement personal, etc.). No

  Reglament General de Protecció de Dades. Quedo informat/da i consento que:

  1- Que Centre GRAT amb Nuria Tarifa García amb DNI 46412080N com a responsable tracta les dades facilitades pel client juntament amb les que s'obtinguin de la documentació entregada per l'interessat/ada per a la necessària prestació dels serveis i les que l'entitat pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.

  2- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions contractuals i la informació i prestació dels serveis contractats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers.

  3- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per preservar-ne la confidencialitat i evitar-ne la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes d'acord amb els nivells de seguretat legalment exigits.

  4- Així mateix, he estat informat/da que puc exercir els drets d'accés, rectificació i, si s'escau, cancel·lació o oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del meu DNI, adreçada al Centre GRAT, a l'atenció de Nuria Tarifa García, com a responsable dels fitxers, situat al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 646, Entresol 1, CP 08007, de Barcelona.

  He estat informat del tractament de les meves dades personals

  A Barcelona, a Signatura:

  Condicions d'Anul·lació de les Visites:

  Els psicòlegs i les psicòlogues de Centre GRAT estem compromesos amb els nostres pacients i volem oferir la millor assistència possible, per això destinem una sèrie de recursos a la preparació de les visites (temporals, econòmics, etc.) a través de la revisió dels casos, consulta de documents científics i supervisió clínica.

  La base imprescindible per a què un tractament psicològic sigui exitós és una bona relació psicòleg/a-pacient és per això que és molt important cuidar aquesta relació mitjançant el compromís entre ambdues parts (psicòleg/a i pacient). Quan una cancel·lació es produeix amb menys de 24 hores d'antelació el psicòleg/a ja ha invertit temps en preparar la sessió i en ocasions també diners en supervisions. D'altra banda no podem agendar una altra visita en aquest espai i per tant el psicòleg/a perd aquesta hora. És per això que per a que la qualitat del tractament no es vegi afectada per motius aliens als professionals de Centre GRAT i per a que el psicòleg/a no es vegi perjudicat per motius que no són de la seva responsabilitat quan la cancel·lació de la visita es realitza dins les 24 hores anteriors a la mateixa, es cobra la visita íntegra. Aquest cobrament s'afegeix al de la següent visita amb l'excepció de situacions extraordinàries com ara l'atenció mèdica d'urgència o similar.

  He llegit les condicions d'anul·lació de les visites

  Signatura:

  Per finalitzar ens agradaria saber a través de quin mitjà ens has conegut:

  Persona propera (amics, familiars) que no s'ha visitat mai aquíPersona propera (amics, familiars) que sí s'ha visitat aquíDerivació d'altres professionalsDerivació escolaGoogleArticle BlogXarxes Socials (Facebook, Instagram, etc.)Directori Internet (Doctoralia, etc.)Mitjans de comunicació (ràdio, premsa, TV)Altres

  Especificar altres mitjans